අසම්පූර්ණ පවුලක්, පෙපා රෝමා විසිනි

පොත-අසම්පූර්ණ-පවුලක්

මෙම නවකතාව නිල වශයෙන් අපට ඉදිරිපත් කරනුයේ කාන්තාවන් සඳහා වූ නවකතාවක් වශයෙනි. නමුත් මම එම ලේබලයට අවංකවම එකඟ නොවෙමි. Familyතිහාසිකව ඕනෑම පවුලක රහස් තබා බාහිර දොරවල් වල දුක්ඛිත බව සඟවා තැබීමට ඉඩ ඇති මාතෘභූමිය ගැන එය කථා කරන හෙයින් එය එතරම් අර්ථවත් නොවේ. නොමැත…

තවත් කියවීමට