නිදහසේ අවකාශයන්, ජුවාන් පැබ්ලෝ ෆුසි අයිස්පුරියා විසිනි

පොත්-අවකාශ-නිදහස

කලාව සහ සංස්කෘතිය අධිකාරියේ අණ පරිදි ගමන් කළ කාලයක් තිබුණි. ෆ්‍රැන්කෝ තන්ත්‍රය විසින් සිදු කරන ලද තවත් බොහෝ දේ ඉහළ මට්ටමක පැවතීම තරමක් කෝපයකි. සියළුම ජනප්‍රිය ප්‍රකාශනයන් පාලනය කිරීම එම වසමෙහි කොටසක් විය ...

තවත් කියවීමට