හොඳම වෙරෝනිකා රොත්ගේ පොත් 3 යි

ලේඛක-වෙරෝනිකා-රොත්

කැපී පෙනෙන සිනමාත්මක නැඹුරුවක් ඇති වර්තමාන කතුවරුන් ද, ලේඛකයින් සහ ලේඛකයින් ද සිටින අතර වේගවත්ව ක්‍රියාදාම කථා වල ගිලී අපව ආරාධනා කරන අතර එම ප්‍රභේද රාජකාරියේ යෙදී සිටින රසිකයින් (ජේකේ රෝලිංගේ අපූරු හා තරුණ හා මහලු අය සඳහා වූ ඇගේ විජ්ජාව, ඊඑල් ජේම්ස් සමඟ කාමුකභාවයට ...

තවත් කියවීමට