මිගෙල් පිටා විසින් ඒකාධිපති ඩීඑන්ඒ

පොත- the-dna-ඒකාධිපති

අප සිටින සෑම දෙයක්ම සහ අප හැසිරෙන ආකාරය දැනටමත් ලියා ඇති දෙයක් විය හැකිය. මම ගුප්ත බවක් හෝ ඒ හා සමාන කිසිවක් ලබා ගත්තා නොවේ. හාත්පසින්ම විරුද්ධයි. මෙම පොත යථාර්ථයට අදාළ විද්‍යාව ගැන කථා කරයි. කෙසේ හෝ අපේ ජීවිතයේ පිටපත ...

දිගටම කියවන්න

දෝෂය: පිටපත් කිරීමක් නැත