මාරෙක් ලූකස් රිජ්නෙවල්ඩ් විසින් රචිත "නොසන්සුන්තාවයේ රාත්‍රිය"

රාත්‍රියේ නොසන්සුන්කම

නරකම දේ වන්නේ නියමිත වේලාවට සිදු නොවන දේ ය. කලින් ආයුබෝවන් කියන්න වෙලාවක් හොඳ නැහැ. එසේ තිබියදීත්, නරකම දේ සිදු වන්නේ, විපාක ලැබීමට පෙර යම් ආකාරයක මාරාන්තික සිද්ධියක් සමඟ සම්බන්ධ වීමට උත්සාහ කළත් මිනිස් හේතුවක් නිසා එය පැහැදිලි කළ නොහැකි අහඹු සිදුවීම් සමඟ ය ...

තවත් කියවීමට