මැල්කම් ලෝරි විසින් සුදු මුහුද දෙසට ගමන් කරයි

යුරෝපයේ අන්තර් යුද්ධ සමයේ ඒකීය, දිරාපත්වන හා පරිවර්‍තනීය අවකාශය තුළ, ලේඛකයින් සහ ඒ මොහොතේ බර ඔවුන්ගේ පිටු හරහා පුද්ගලික පසුතැවීම, දේශපාලන එකඟ නොවීම් සහ විකෘති සමාජ ප්‍රතිරූපයන් හරහා ගමන් කළහ. බැලූ බැල්මට පෙනෙන්නේ ඔවුන් ජීවත් වූයේ අශුභ වාදයේ වරහන් තුළ බව ඔවුන්ට, නිර්‍මාණකරුවන්ට සහ කලාකරුවන්ට පමණක් දැන ගත හැකි වූ බැවිනි ...

තවත් කියවීමට