දක්ෂිණ පොලිස් නිලධාරියෙක්, ජෝන් මැක්මහෝන් විසිනි

දකුණේ පොලිස් නිලධාරියෙක්

වඩාත් අකල් හා විකේන්ද්රික නමුත් සෑම විටම නිවැරදි හැරී බොෂ් ​​සඳහා විකල්පයක් ලෙස ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඉදිකරන ලද ජෝන් මැක්මහෝන්ගේ මතු වීම ගැන පරෙස්සම් වන්න. මයිකල් කොනලිගේ පෑනෙන් උපත ලැබූ බොෂ් ​​වැනි නොනැසී පවතින කථා නායකයෙක්, නව කතා නායක පීටී මාර්ෂ්ට මෙම සහනය අවශ්‍ය විය හැකිය ...

තවත් කියවීමට