ජය හෝ ඉගෙන ගන්න, ජෝන් කවානාග් විසිනි

පොත-බීට්-හෝ-ඉගෙන ගන්න

එය නැති කර දැමිය හැකි නමුත්, එම පරාජයේ සෙවනැල්ල ඉගෙනීම ලෙස පරිවර්තනය කර පරිවර්තනය කිරීමට සංකල්පය වහාම යොමු කළ යුතුය. නිසැකවම සටන් පොතක් සඳහා ඉතා සාර්ථක මාතෘකාවක්, නමුත් නිසැකවම වෙනත් ඕනෑම ක්‍ෂේත්‍රයක් සඳහා උසස් කර ඇත. ක්‍රීඩාවක් ලෙස මල්ලව පොර සමඟ මගේ සම්බන්ධය උපන්නේ පොතකින් ...

තවත් කියවීමට

දෝෂය: පිටපත් කිරීමක් නැත