ඇමිල් සෝලාගේ හොඳම පොත් 3 ක්

ලේඛක-එමිල්-සෝලා

සෝලා කියවීම, ඔහුගේ කෘතියට සමීප වීම, සාහිත්‍ය කෞතුකාගාරයක මඟ පෙන්වන ලද සංචාරයක් බවට පත් වන අතර එහිදී චරිතයන්ගේ සුවිශේෂී යථාර්ථයන් මෙන්ම වඩාත් පැහැදිලිව පෙනෙන සහ පෙනෙන සමාජ යථාර්ථයන් නිරූපණය කෙරෙන ඕනෑම පුද්ගලයෙකුගේ විය හැකිය. අවසානය දක්වා ප්‍රධාන චරිතය ලෙස ගෙන ...

තවත් කියවීමට