ඉහළම 3 Cormac McCarthy පොත්

කෝර්මැක් මැකාති පොත්

හර්මෙටික් චරිතයකින් සහ සමාජීය පෙනුමට මඳක් ලබා දී ඇති, Cormac McCarthy ඔහුගේ සාහිත්‍යය ඉතා වෙනස් මාර්ග ඔස්සේ ගෙන යන අතර, පෙනෙන විදිහට, ඕනෑම ආකාරයක ප්‍රකාශනයක නිර්මාතෘගේ හෘද සාක්ෂියට හදිසියේම පහර දෙන එවැනි කථා වලින් එකක් පැවසීමේ ස්ථිර කැමැත්තෙන්. . හදනවා...

දිගටම කියවන්න