ഏണസ്റ്റ് ക്ലൈനിന്റെ റെഡി പ്ലെയർ ടു

റെഡി പ്ലെയർ ടു ബുക്ക്

ആദ്യ ഭാഗം "റെഡി പ്ലെയർ വൺ" റിലീസ് ചെയ്ത് സിനിമയുടെ മിഡാസ് രാജാവായ സ്പിൽബെർഗ് 2018 ൽ അവളെ സിനിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അതിനപ്പുറം ഒരുപാട് എടുക്കുക ...

കൂടുതൽ വായിക്കാൻ

3 മികച്ച ഏണസ്റ്റ് ക്ലിൻ പുസ്തകങ്ങൾ

സയൻസ് ഫിക്ഷന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച കാര്യം, അതിൽ എല്ലാത്തരം വായനകളും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും എന്നതാണ്. ഡിസ്റ്റോപ്പിയകൾ, ഉക്രൊണികൾ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ്-അപ്പോക്കലിപ്റ്റിക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവയിൽ പ്ലോട്ടുകൾ വെട്ടുന്നത് മുതൽ തത്ത്വചിന്ത വരെ, പുതിയ ലോകങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്പേസ് ഓപ്പറകൾ വരെ, ഏണസ്റ്റ് ക്ലൈനിനെപ്പോലെ ഒരു സാങ്കൽപ്പികത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു ...

കൂടുതൽ വായിക്കാൻ

ഏണസ്റ്റ് ക്ലൈനിന്റെ റെഡി പ്ലെയർ ഒന്ന്

സ്‌പെഷ്യൽ ഇഫക്റ്റുകൾക്കും ആക്ഷൻ സ്റ്റോറികൾക്കുമായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഏഴാമത്തെ കലയുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥയിൽ, നല്ല സയൻസ് ഫിക്ഷൻ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വാദങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത് സിനിമയിൽ നിന്നുള്ള അപകടകരമായ പരിവർത്തനത്തിന് കേവലം ഒരു വിഷ്വൽ കാഴ്‌ചയായി നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നു. സ്റ്റീവൻ സ്പിൽബെർഗിന് ഇതെല്ലാം അറിയാം, അയാൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു ...

കൂടുതൽ വായിക്കാൻ