ប្រធានក្រុមដោយសាមវ៉កឃើរ

ប្រធានក្រុមសៀវភៅ

គ្មានអ្វីដែលគួរឱ្យឆ្ងល់ឡើយដែលថាតួលេខនិងស្ថិតិគឺជាចំណុចចាប់ផ្តើមនៃការថ្លឹងទម្ងន់ក្រុមកីឡាដែលល្អបំផុតនៅក្នុងវិញ្ញាសានីមួយៗ។ អ្វីដែលល្អបំផុតនៅក្នុងកីឡានីមួយៗគឺជាស្ថិតិដែលបង្ហាញពីក្តីមេត្តានៃការសម្តែងរបស់មនុស្ស។ ហើយច្បាស់ណាស់ថាការសម្តែងមនុស្សជាក្រុមគឺជាកេះសម្រាប់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីសម្រេចបាន ...

អានបន្ថែម