ឌីអិនអេផ្តាច់ការដោយមីហ្គែលភីតា

សៀវភៅ-ឌីណា-ជនផ្តាច់ការ

អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងមាននិងរបៀបដែលយើងប្រព្រឹត្ដអាចជាអ្វីដែលបានសរសេររួចហើយ។ មិនមែនថាខ្ញុំទទួលបាន esoteric ឬអ្វីដូចនោះទេ។ ផ្ទុយពីនេះ។ សៀវភៅនេះនិយាយអំពីវិទ្យាសាស្ត្រអនុវត្តចំពោះការពិត។ ទោះយ៉ាងណាស្គ្រីបនៃជីវិតរបស់យើង ...

បន្តអាន

កំហុស: គ្មានការចម្លងទេ។