ភាពមិនស្ងប់នៃរាត្រីដោយម៉ារៀលូកាសរីនណេវេល

ភាពមិនស្ងប់នៅពេលយប់

អ្វីដែលអាក្រក់បំផុតគឺរឿងដែលកើតឡើងក្រៅម៉ោង។ គ្មានពេលណាល្អសម្រាប់ការលាហើយដើមឡើយ។ ទោះបីជាមានរឿងអាក្រក់ក៏ដោយក៏កើតមានឡើងជាមួយនឹងភាពអកុសលដែលតាមហេតុផលរបស់មនុស្សរកមិនឃើញការពន្យល់ទោះបីជាព្យាយាមភ្ជាប់វាជាមួយបុព្វហេតុនៃការស្លាប់ខ្លះដើម្បីរង្វាន់ឬ ...

អានបន្ថែម