លំហនៃសេរីភាពដោយជូអានប៉ាប្លូហ្វូស៊ីអាហ្សីពួរ៉ា

សៀវភៅកន្លែងទំនេរនៃសេរីភាព

មានពេលមួយដែលសិល្បៈនិងវប្បធម៌បានផ្លាស់ប្តូរទៅតាមការបញ្ជារបស់អាជ្ញាធរ។ ពិតជាមានកំហឹងចំពោះមនុស្សជាច្រើនដែលបានប្រព្រឹត្តដោយរបបហ្វ្រង់កូ។ ការគ្រប់គ្រងលើការបញ្ចេញមតិដែលពេញនិយមទាំងអស់គឺជាផ្នែកមួយនៃដែននោះលើស្មារតីនៃ ...

អានបន្ថែម