សៀវភៅកំពូលទាំង 3 របស់ Cormac McCarthy

សៀវភៅ Cormac McCarthy

ជាមួយនឹងចរិតលក្ខណៈបែបស្រើបស្រាល និងមិនសូវមានចំពោះមុខក្នុងសង្គម លោក Cormac McCarthy ដឹកនាំអក្សរសិល្ប៍របស់គាត់តាមផ្លូវផ្សេងគ្នា ដែលជាក់ស្តែងត្រូវបានជំរុញដោយឆន្ទៈដ៏រឹងមាំមួយដើម្បីប្រាប់រឿងមួយក្នុងចំណោមរឿងទាំងនោះដែលលេចឡើងភ្លាមៗដោយវាយលុកមនសិការរបស់អ្នកបង្កើតការសម្ដែងប្រភេទណាមួយ។ . ការធ្វើ…

បន្តអាន