It diktator -DNA, troch Miguel Pita

boek-de-dna-diktator

Alles wat wy binne en hoe't wy gedrage kin wat al skreaun wêze. Net dat ik esoteryk waard, of sokssawat. Krekt oarsom. Dit boek fertelt oer Wittenskip tapast op wurklikheid. Op ien of oare manier, it skript fan ús libben ...

Lês fierder

fersin: Gjin kopiearjen