بی قراری شب ، نوشته ماریکه لوکاس ریجنولد

بی قراری شب

بدترین چیزها آنهایی هستند که خارج از زمان اتفاق می افتند. هیچ زمانی برای خداحافظی اولیه مناسب نیست. با وجود این ، بدترین اتفاقات رخ می دهد ، با آن سرعت ناگهانی که با وجود تلاش برای مرتبط ساختن آن با نوعی مقدمه مرگبار برای پاداش یا ... نمی توان در دلیل انسانی توضیح داد.

اطلاعات بیشتر