3 llyfr gorau gan Joël Dicker

Dewch, vidi, vici. Dim ymadrodd gwell i ddarnio'r hyn a ddigwyddodd Joël dicker yn ei aflonyddwch llethol ar olygfa lenyddol y byd. Gallech feddwl am y cynnyrch marchnata hwnnw sy'n talu ar ei ganfed. Ond mae'r rhai ohonom sydd wedi arfer darllen llyfrau o bob math yn cydnabod hynny mae gan yr awdur ifanc hwn rywbeth. Mae Dicker yn feistr ar fflach yn ôl fel cyfanswm adnodd.

Ffracsiynau wedi'u rhannu'n union ddarnau, dyfyniadau a gweithredoedd rhwng y gorffennol, y presennol a'r dyfodol i gael effaith bachyn llwyr. Mae fel petaech chi, ddarllenydd, yn darganfod wrth ddarllen y cliwiau i ddatrysiad y stori a gyflwynwyd.

Gadewch i ni ychwanegu ato cymeriadau sy'n dallu, proffiliau seicolegol dwfn, gyda chlwyfau'r rhai sy'n cario deffroad trwm yr enaid a'i amgylchiadau, cynigion awgrymog i wybod ffeithiau hynod ddiddorol sy'n amgylchynu amgylcheddau adnabyddadwy iawn ac sy'n trawsnewid y lleoliadau yn ein hamgylcheddau ein hunain.

Cyfyng-gyngor teuluol neu ddigwyddiadau sinistr, problemau a chanlyniadau difrifol. Bywyd fel cyflwyniad sydyn i uffern a all ddod o hapusrwydd llawn.

Nid yw'n waith helaeth eto. Felly mae gen i amser haws yn gosod fy mlaenoriaethau ...

Y 3 Nofel a Argymhellir Uchaf gan Joël Dicker

Llyfr Baltimore

Stori fendigedig (ni allaf ddod o hyd i ansoddair mwy cywir) am deulu, cariad, drwgdeimlad, cystadlu, tynged ... Nofel ar wahanol adegau i gyflwyno dyfodol breuddwyd ryfedd Americanaidd, yn arddull y ffilm American Beauty ond gyda chynllwyn dyfnach, yn dduach ac estynedig mewn amser.

Dechreuwn trwy ddod i adnabod y Goldman o deuluoedd Baltimore ac Goldman o Montclair. Mae'r Baltimore's wedi ffynnu mwy na'r Montclairs. Mae Marcus, mab y Montclairs yn addoli ei gefnder Hillel, yn edmygu ei fodryb Anita ac yn eilunaddoli ei ewythr Saúl. Mae Marcus yn treulio'r flwyddyn gyfan yn edrych ymlaen at ailuno gyda'i gefnder yn Baltimore yn ystod unrhyw gyfnod gwyliau. Mae mwynhau'r teimlad hwnnw o berthyn i fodel, teulu mawreddog a chyfoethog yn dod yn slab trwm iddo.

O dan adain y niwclews teulu delfrydol hwnnw, a gynyddodd wrth fabwysiadu Woody, bachgen problemus a droswyd yn gartref newydd, mae'r tri bachgen yn cytuno i'r cyfeillgarwch tragwyddol hwnnw sy'n nodweddiadol o ieuenctid. Yn ystod eu blynyddoedd delfrydol, mae'r cefndryd Goldman yn mwynhau eu cytundeb di-dor, maen nhw'n fechgyn da sy'n amddiffyn ei gilydd ac sydd bob amser yn ei chael hi'n anodd wynebu achosion da.

Mae colli Scott Neville, ffrind bach sâl i deulu yn y gymdogaeth yn rhagweld y bydd yr holl drasiedi ddilynol yn dod, "y Ddrama." Mae chwaer y bachgen yn ymuno â grŵp Goldman, yn dod yn un arall. Ond y broblem yw bod y tri chefnder yn ei charu. O'i ran ef, mae Gillian, tad Alexandra a'r diweddar Scott, yn canfod yn y cefndryd Goldman gefnogaeth i ymdopi â marwolaeth mab.

Fe wnaethant wneud i'w mab dan anfantais deimlo'n fyw, fe wnaethant ei annog i fyw y tu hwnt i'w ystafell a'r cymorth meddygol a barodd iddo buteindra i'w wely. Fe wnaethant ganiatáu iddo wneud y peth gwallgof hwnnw dros eu gwladwriaeth. Arweiniodd amddiffyniad Gillian o’r cefndryd at ei ysgariad oddi wrth fam na allai ddeall sut roedd y tri Goldman wedi troi bodolaeth druenus Scott yn fywyd llawn, er gwaethaf y canlyniad angheuol.

Perffeithrwydd, cariad, llwyddiant, edmygedd, ffyniant, uchelgais, trasiedi. Synhwyrau sy'n rhagweld y rhesymau dros y Ddrama. Mae cefndryd Goldman yn tyfu, mae Alexandra yn parhau i ddallu pob un ohonyn nhw, ond mae hi eisoes wedi dewis Marcus Goldman. Mae rhwystredigaeth y ddau gefnder arall yn dechrau bod yn rheswm cudd dros anghytuno, na chafodd ei egluro erioed. Mae Marcus yn teimlo ei fod wedi bradychu’r grŵp. Ac mae Woody a Hillel yn gwybod eu hunain i fod ar eu colled ac yn cael eu bradychu.

Perffeithrwydd, cariad, llwyddiant, edmygedd, ffyniant, uchelgais, trasiedi. Synhwyrau sy'n rhagweld y rhesymau dros y Ddrama. Mae cefndryd Goldman yn tyfu, mae Alexandra yn parhau i ddallu pob un ohonyn nhw, ond mae hi eisoes wedi dewis Marcus Goldman. Mae rhwystredigaeth y ddau gefnder arall yn dechrau bod yn rheswm cudd dros anghytuno, na chafodd ei egluro erioed. Mae Marcus yn teimlo ei fod wedi bradychu’r grŵp. Ac mae Woody a Hillel yn gwybod eu hunain i fod ar eu colled ac yn cael eu bradychu.

Yn y coleg, mae Woody yn cadarnhau ei werth fel athletwr proffesiynol ac mae Hillel yn sefyll allan fel myfyriwr cyfraith gwych. Mae Egos yn dechrau creu ymylon mewn cyfeillgarwch sydd, er gwaethaf hyn, yn parhau i fod yn un na ellir ei dorri, hyd yn oed os mai dim ond yn hanfod eu heneidiau, sydd wedi meddwi gan amgylchiadau. Mae llys-famau Goldman yn cychwyn brwydr danddaearol tra bod Marcus, egin-awdur, yn ceisio dod o hyd i'w le yn eu plith. Mae dyfodiad cefndryd Prifysgol Goldman yn bwynt torri i bawb.

Mae rhieni Baltimore yn dioddef o syndrom nyth gwag. Mae'r tad, Saúl Goldman, yn cenfigennu at Gillian, sy'n ymddangos fel pe bai wedi trawsfeddiannu hawliau rhieni y bechgyn diolch i'w statws cymdeithasol ac economaidd uwch a'u cysylltiadau. Mae cymaint o egos ac uchelgeisiau yn arwain at Ddrama, yn y ffordd fwyaf annisgwyl, a gyflwynir mewn trawiadau brwsh yn y dyfyniadau a'r digwyddiadau hynny o'r gorffennol i'r presennol, Drama a fydd yn bwrw popeth ymlaen cyn belled ag y mae Dyn Aur Baltimore yn y cwestiwn. Yn y diwedd, Marcus Goldman, yr ysgrifennwr, ynghyd ag Alexandra, nhw yw unig oroeswyr band y bechgyn delfrydol a hynod hapus hynny. Mae ef, Marcus, yn gwybod bod yn rhaid iddo droi hanes ei gefndryd ac o ddu y Baltimore yn wyn i gael gwared ar eu cysgodion ac yn y broses adfer Alexandra; ac felly efallai, agor dyfodol heb euogrwydd.

Dyma'r hyn sydd wedi torri a dyheu am hapusrwydd, mae'n rhaid bod ganddo aruchel i'w adael yn y gorffennol, mae angen ei atgyweirio'n derfynol. Dyma strwythur cronolegol y llyfr, er Joël dicker nid yw'n ei gyflwyno fel hyn. Fel y gwnaeth yn "The Truth About the Harry Quebert Case", mae'r dyfodiad a'r hyn sy'n digwydd rhwng senarios y presennol a'r gorffennol yn dod yn gyson angenrheidiol i gynnal y chwilfrydedd hynod ddiddorol a all esbonio anrheg o amheuon, melancholy a gobaith penodol.

Yr hyn a oedd am y Baltimore Goldman yw'r dirgelwch sy'n gyrru'r llyfr cyfan, ynghyd â phresenoldeb Marcus Goldman unig y mae angen i ni wybod ohono a fydd yn dod allan o'r gorffennol a dod o hyd i ffordd i gael Alexandra yn ôl.

Cliciwch y llyfr

Y gwir am achos Harry Quebert

Weithiau, wrth ddarllen y nofel hir hon, tybed a ydych chi'n gwybod yr ymchwil ar achos y gorffennol o'r llofruddiaeth Nola Kellergan gall roi cymaint fel na allwch roi'r gorau i'w ddarllen nos ar ôl nos.

Bu farw merch bymtheg oed yn ystod haf 1975, roedd hi'n ferch felys mewn cariad ag awdur wedi ymddeol i chwilio am ysbrydoliaeth y penderfynodd redeg oddi cartref gyda hi. Yn fuan ar ôl gadael cartref gyda'r bwriad i beidio â dychwelyd, cafodd ei llofruddio o dan amgylchiadau rhyfedd. Cafodd y fenyw ifanc honno ei chyfrinachau cudd bach (neu ddim cyn lleied) sydd bellach yn ymddangos o'r pwys mwyaf i ddadorchuddio'r hyn a ddigwyddodd ar Awst 30, 1975, y prynhawn pan adawodd Nola y bywyd sy'n curo yn Aurora, tref La plot.

Flynyddoedd yn ddiweddarach, gyda'r ymchwiliad eisoes wedi cau yn anwir heb euog, mae cliwiau annirnadwy yn tynnu sylw Harry Quebert, ei chariad. Mae'r cariad gwaharddedig rhamantus a rannwyd ganddynt yn cael ei wneud yn gyhoeddus i ddicter, syndod a ffieidd-dra ei gilydd.

Mae Harry Quebert bellach yn awdur enwog am ei waith gwych: "Tarddiad drygioni", a gyhoeddodd ar ôl y cromfachau cariad amhosibl hwnnw, ac mae wedi ymddeol yn yr un tŷ Aurora a feddiannodd yn ystod yr haf rhyfedd hwnnw o ymddeol a ddaeth yn angor a fyddai’n ei ddal i’r gorffennol am byth.

Tra bod Harry yn carcharu yn aros am ddedfryd olaf am lofruddiaeth, mae ei fyfyriwr Dyn aur Marcus, gydag ef yn rhannu cyfeillgarwch rhyfedd ond dwys rhwng edmygedd y ddwy ochr a'r cysylltiad arbennig fel y ddau awdur, mae'n ymgartrefu yn y tŷ i glymu pen rhydd a chael rhyddid Harry diniwed, y mae'n ymddiried ynddo gyda ffydd lwyr. Achoswch i ryddhau mae ei ffrind yn canfod yr ysbrydoliaeth i ymgymryd â'i lyfr newydd ar ôl jam creadigol coffaol, mae'n ceisio rhoi'r gwir i gyd am achos Harry Quebert yn ddu ar wyn.

Yn y cyfamser, ddarllenydd, rydych chi eisoes y tu mewn, chi yw Marcus wrth y llyw yn yr ymchwiliad hwnnw sy'n uno tystiolaethau'r gorffennol a'r presennol, a lle mae'r morlynnoedd y buont i gyd yn plymio ar goll yn eu moment yn dechrau cael eu darganfod. Y gyfrinach i'r nofel eich bachu chi yw eich bod chi'n gweld yn sydyn bod eich calon hefyd yn curo rhwng y trigolion Aurora, gyda'r un pryder â gweddill y trigolion yn rhyfeddu at yr hyn sy'n digwydd.

Os ychwanegwch at hynny yr ôl-fflachiadau dirgel o heddiw i'r haf hwnnw lle newidiodd popeth, yn ogystal â throellau lluosog yr ymchwiliad, mae'r ffaith bod y stori gyda chi ar y dibyn yn gwneud synnwyr perffaith. Fel pe na bai hynny'n ddigonol, o dan yr ymchwiliad i'r achos, ar ôl y dynwarediad gorfodol eich bod chi'n dioddef gyda'r amgylchedd a phobl leol Aurora, maen nhw'n taenellu rhai penodau rhyfedd ond premonitory, atgofion a rannwyd rhwng Marcus a Harry pan oedd y ddau ohonyn nhw'n fyfyriwr. ac athro. Penodau bach sy'n cysylltu â hynny perthynas arbennig suddiog sy'n tanio syniadau am ysgrifennu, bywyd, llwyddiant, gwaith ... a'u bod yn cyhoeddi'r gyfrinach fawr, sy'n mynd y tu hwnt i lofruddiaeth, cariad Nola, bywyd yn Aurora ac yn dod yn stynt olaf sy'n eich gadael yn ddi-le.

Cliciwch y llyfr

Y rhidyll o ystafell 622

Ar ôl i dudalen olaf y llyfr newydd hwn ddod i ben, mae gen i deimladau cymysg. Ar y naill law, rwyf o'r farn bod achos ystafell 622 yn ymestyn dros yr un dyfnderoedd ag achos Harry Quebert, gan ragori arno ar adegau pan fydd y nofel yn siarad am bwy sy'n ei hysgrifennu, o'r Ymgysylltodd Joel Dicker â chyfyng-gyngor y storïwr dynwared yn y lle cyntaf fel y prif gymeriad cyntaf. Prif gymeriad sy'n rhoi hanfod ei fod i'r holl gyfranogwyr eraill.

Ymddangosiad Bernard de Fallois, y cyhoeddwr a wnaeth Joel y ffenomen lenyddol ei fod, yn dyrchafu’r sylfeini metaliterary hyn i endid ei hun sydd o fewn y nofel oherwydd dyna sut y mae wedi’i ysgrifennu. Ond mae hynny'n gorffen dianc rhag synnwyr y plot, oherwydd mae'n dod yn fwy na'r hyn sy'n gysylltiedig yn iawn er ei fod yn rhan fach iawn o'i ofod.

Mae'n hud cyfarwydd Dicker, yn gallu cyflwyno sawl cynllun yr ydym yn eu cyrchu wrth fynd i fyny ac i lawr grisiau. O'r selerau lle mae cymhellion blêr yr ysgrifennwr yn cael eu storio i lenwi tudalennau cyn yr unig ddiwedd posib, marwolaeth; i'r cam ysblennydd lle mae'r gymeradwyaeth ryfedd muffled honno'n cyrraedd, rhai'r darllenwyr sy'n troi tudalennau â diweddeb anrhagweladwy, gyda'r canolbwynt o eiriau sy'n atseinio ymhlith miloedd o ddychmygol a rennir.

Dechreuwn gyda llyfr nad yw byth wedi'i ysgrifennu, neu wedi'i barcio o leiaf, am Bernad, y cyhoeddwr sydd ar goll. Cariad wedi'i dorri gan bwer anochel y geiriau sy'n ymwneud â chynllwyn nofel. Cynllwyn sy'n symud rhwng dychymyg di-rwystr awdur sy'n cyflwyno cymeriadau o'i fyd a'i ddychymyg, rhwng trompe l'oeil, anagramau ac yn anad dim triciau fel prif gymeriad hanfodol y nofel: Lev. Heb os, mae Lev yn byw mwy o fywydau nag y gwysiwyd neb o weddill y cymeriadau o amgylch y drosedd yn ystafell 622. Ac yn y diwedd y drosedd yn y pen draw yw'r esgus, y dibwys, bron yn affeithiwr ar brydiau, edau gyffredin sydd ddim ond yn dod yn berthnasol pan fydd y plot yn debyg i nofel drosedd. Am weddill yr amser mae'r byd yn mynd heibio o amgylch Lef hypnotig hyd yn oed pan nad yw yno.

Mae'r cyfansoddiad terfynol yn llawer mwy na nofel drosedd. Oherwydd bod gan Dicker yr esgus ffracsiynol hwnnw bob amser o wneud inni weld brithwaith llenyddol o fywyd. Yn ddinistriol i gynnal tensiwn ond hefyd i allu gwneud inni weld mympwyon ein bywydau, wedi'u hysgrifennu gyda'r un sgriptiau annealladwy hynny ar brydiau ond gydag ystyr llawn os arsylwir ar y brithwaith cyflawn.

Ac eithrio ar adegau bod yr awydd bron yn feseianaidd i reoli dros yr holl fywyd a wneir yn nofel a'i ysgwyd i fyny fel coctel dyfeisgar yn beryglus. Oherwydd mewn pennod, yn ystod golygfa, gall darllenydd golli ffocws ...

Mae'n fater o roi ond. Ac mae hefyd yn fater o ddisgwyl cymaint bob amser gan werthwr llyfrau gwych gydag arddull mor bersonol iawn. Boed hynny fel y bo, ni ellir gwadu bod y person cyntaf hwnnw y mae popeth yn cael ei adrodd ynddo, ynghyd ag gynrychioli'r awdur ei hun, wedi ein hennill o'r eiliad gyntaf.

Yna ceir y troeon enwog, a gyflawnwyd yn well nag yn The Disappearance of Stephanie Mailer er isod i mi ei gampwaith "Llyfr Baltimore". Heb anghofio'r brodwaith suddiog, wedi'i wehyddu fel ategolion gan Dicker doeth a phragmatig i chwilio am fwy o fachau yn y gwead. Cyfeiriaf at y math hwnnw o fewnwthiad gwych a dyneiddiol sy'n cysylltu agweddau mor wahanol â thynged, byrhoedledd popeth, cariad rhamantus yn wyneb trefn arferol, uchelgeisiau a'r ysgogiadau sy'n eu symud o'r dyfnderoedd ...

Yn y diwedd, rhaid cydnabod ein bod ni, fel hen Lev da, i gyd yn actorion yn ein bywydau ein hunain. Dim ond yr un ohonom sy'n dod o deulu o actorion sefydledig: y Lefofiaid, bob amser yn barod am ogoniant.

llyfr cliciwch

Llyfrau diddorol eraill gan Joel Dicker...

Diflaniad Stephanie Mailer

Mae'n werth astudio gallu Dickër i ddadadeiladu cronoleg plot wrth gadw'r darllenydd mewn sefyllfa berffaith ym mhob un o'r lleoliadau amserol. Mae fel petai Dickër yn gwybod am hypnotiaeth, neu seiciatreg, ac wedi cymhwyso popeth at ei nofelau er mwynhad olaf y darllenydd wedi ei fachu gan y gwahanol faterion sydd ar ddod fel tentaclau octopws.

Ar yr achlysur newydd hwn dychwelwn at y cyfrifon sydd ar ddod, at faterion gorffennol diweddar lle mae gan y cymeriadau a oroesodd yr amser hwnnw lawer i'w guddio neu i ddysgu am y gwir o'r diwedd. A dyna lle mae agwedd wirioneddol ryfeddol arall o'r awdur hwn yn cael ei chwarae: mae'n ymwneud â chwarae â chanfyddiad goddrychol ei gymeriadau ynglŷn â'r gwrthrychedd llethol sy'n gwneud ei ffordd wrth i'r stori olaf gael ei chyfansoddi. Math o ddarllen cymesur lle gall y darllenydd edrych ar y cymeriad ac adlewyrchiad sy'n cael ei addasu wrth i'r stori fynd yn ei blaen. Y peth agosaf at hud y gall llenyddiaeth ei gynnig inni.

Ar Orffennaf 30, 1994 mae popeth yn cychwyn (yr hyn a ddywedwyd, fformiwla dyddiad a aeth heibio wedi'i nodi mewn coch, fel diwrnod drama y baltimore neu lofruddiaeth Nola Kellergar o'r Achos Harry Quebert) Rydyn ni'n gwybod bod realiti yn un, ar ôl marwolaeth teulu maer Orphea ynghyd â gwraig Samuel Paladin, dim ond un gwirionedd, un cymhelliant, ac un rheswm diamwys all fod. Ac yn rhithdybiol ohonom ar brydiau ymddengys ein bod yn gwybod yr ochr wrthrychol honno i bethau.

Hyd nes i'r stori ddatblygu, wedi'i symud gan y cymeriadau hudol hynny sydd mor empathig ag y mae Joel Dicker yn ei greu. Ugain mlynedd yn ddiweddarach mae Jesse Rosemberg ar fin dathlu ei ymddeoliad fel heddwas. Mae datrys achos macabre Gorffennaf 94 yn dal i atseinio fel un o'i lwyddiannau mawr. Hyd nes i Stephanie Mailer ddeffro yn Rosemberg ac yn ei phartner Derek Scott (yr un arall â gofal am egluro'r drasiedi enwog) mae rhai amheuon sinistr gyda threigl cymaint o flynyddoedd yn ennyn amheuon ysgytwol.

Ond mae Stephanie Mailer yn diflannu gan eu gadael hanner ffordd, gyda chwerwder cychwynnol camgymeriad mwyaf ei gyrfa ... O'r eiliad honno, gallwch ddychmygu, mae'r presennol a'r gorffennol yn symud ymlaen yn y masquerade hwnnw yr ochr arall i'r drych, tra bod y uniongyrchol a'r syllu gonest o'r gwir mae'n cael ei synhwyro mewn hanner golau yr ochr arall i'r drych. Mae'n olwg sydd wedi'i gyfeirio'n uniongyrchol atoch chi, fel darllenydd. A nes i chi ddarganfod wyneb y gwirionedd ni fyddwch yn gallu stopio darllen. Er ei bod yn wir mai'r adnodd uchod o ôl-fflachiadau a dinistrio'r stori yw prif gymeriadau'r plot unwaith eto, y tro hwn mae'n rhoi'r argraff imi fod y chwiliad hwn am oresgyn nofelau blaenorol, ar adegau y byddwn yn cael ein llongddryllio mewn pandemoniwm o troseddwyr posib sy'n cael eu taflu gydag argraff benodol o ddatrys pendro.

Nid yw'r nofel berffaith yn bodoli. A gall y cwest am droadau a throadau ddod â mwy o ddryswch na gogoniant adrodd straeon. Yn y nofel hon aberthir rhan o apêl fawr Dicker, y trochi hwnnw’n fwy…. Sut i’w ddweud…, dyneiddiol, a gyfrannodd ddosau mwy o emosiwn am oblygiad empathig mwy blasus yn achos Harry Quebert neu law’r Baltimore. Efallai mai fy peth i ydyw ac mae'n well gan ddarllenwyr eraill y rhediad pendrwm hwnnw rhwng golygfeydd a llofruddwyr posib gyda llinyn o lofruddiaethau y tu ôl iddynt eich bod chi'n chwerthin am unrhyw droseddwr cyfresol.

Fodd bynnag, pan gefais fy hun yn gorffen y llyfr ac yn chwysu fel pe bai Jesse ei hun neu ei bartner Dereck, roeddwn i'n meddwl pe bai rhythm yn drech na bod angen ymostwng iddo ac roedd y profiad o'r diwedd yn foddhaol gyda'r gwasgod chwerw bach hynny o win da hefyd yn agored i risgiau chwilio am y warchodfa fawr.

Cliciwch y llyfr
Dyddiau olaf ein tadau

Fel y nofel gyntaf nid oedd yn ddrwg, nid yn ddrwg o gwbl. Y broblem yw iddo wella dros yr achos ar ôl llwyddiant achos Harry Quebert, a sylwyd ar y naid yn ôl yn rhywbeth. Ond mae'n dal i fod yn nofel dda, hynod ddifyr.

Crynodeb: Nofel gyntaf y «ffenomen blanedol” Joël Dicker, enillydd Gwobr Awduron Genefa. Cyfuniad perffaith o gynllwyn rhyfel o ysbïo, cariad, cyfeillgarwch a myfyrdod dwfn ar y bod dynol a'i wendidau, trwy gyffiniau grŵp F o'r SOE (Swyddog Gweithredol Arbennig), uned o wasanaethau cudd Prydain sy'n gyfrifol am hyfforddi Ewropeaid ifanc ar gyfer gwrthiant yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Cymeriadau bythgofiadwy, dogfennaeth gynhwysfawr am bennod ychydig yn hysbys o'r Ail Ryfel Byd a thalent egnïol Dicker ifanc iawn, a fydd yn ddiweddarach yn cael ei chysegru â'r ffenomen lenyddol fyd-eang The Truth About the Harry Quebert Affair.

Cliciwch y llyfr

Gadael sylw

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.