3 llyfr Donna Leon gorau

Donna leon dim ond meistri'r genre ditectif sydd ganddo'r anrheg unigryw honno. Rwy'n cyfeirio at y gallu hwnnw i adeiladu lleiniau a mwy o leiniau am droseddau sy'n ymddangos yn anghynaliadwy ac sydd, diolch i gymeriadau seren fel hen Brunetti da, yn dod yn ddealladwy i'r darllenydd fel petai'n gamp hud hynod ddiddorol.

Mae gallu connoisseurs rhinweddol y psyche dynol, lle maen nhw'n achosi'r troeon trwstan mwyaf annisgwyl i gyflawni'r penau mwyaf drwg trwy droseddu ...

Rhaid bod pwynt o wallgofrwydd mewn ysgrifenwyr fel Donna, neu ddim ond cyfleuster i ymchwilio i ddyfnderoedd y fforwm mewnol, lle mae ein teimladau gwaethaf yn creu eu sylfeini rhwng waliau ymwybyddiaeth anhydrin. Yn iawn yno lle maen nhw'n datblygu'r machinations mwyaf drwg i ddod o hyd i'w cyfiawnder.

Mae mwy na deg ar hugain o lyfrau eisoes yn ystyried llais hanfodol yr heddlu, fel y dywedaf, i mi ailymgnawdoliad Agatha Christie. 😉

3 Nofel a Argymhellir Gan Donna Leon

Caethweision awydd

Anffurfiodd y carnifal, y cnawdol fel paradocs annifyr o bleser synhwyraidd i'r pwynt aberration. Gallu bodau dynol i daflu eu moesau y tu ôl i fwgwd y foment i allu bod â phopeth yr ochr arall honno i'r tywyllwch, y gofod hwnnw o'r gwyllt ...

Mae ymddangosiad dwy ferch ifanc anymwybodol ac wedi’u hanafu’n ddifrifol wrth fynedfa’r Ysbyty Sifil yn Fenis yn rhoi Brunetti a Griffoni ar drywydd dau Fenis ifanc a allai fod wedi cyflawni trosedd o fethu â darparu rhyddhad. Marcelo Vio a Filiberto Duso ydyn nhw, dau ffrind ers plentyndod, yn wahanol iawn i'w gilydd: mae Duso yn gweithio fel cyfreithiwr i gwmni ei dad, tra bod Vio wedi stopio astudio fel plentyn ac yn gwneud bywoliaeth yn gweithio i'w ewythr, sydd â chludiant cludo nwyddau. busnes a fflyd fach o gychod.

Ond bydd yr hyn a oedd ar y dechrau yn ymddangos fel pranc gan ddau berson ifanc a oedd eisiau cael amser da yn unig, yn datgelu rhywbeth llawer mwy difrifol: cysylltiad â'r maffia masnachu anghyfreithlon sy'n gyfrifol am ddod â mewnfudwyr o Affrica i Fenis. Bydd yn rhaid i Brunetti a Griffoni ymuno â chynghreiriad newydd, y Capten Ignazio Alaimo, y swyddog â gofal am y Capitaneria di Porto, sydd wedi bod yn olrhain y smyglwyr ers blynyddoedd.

LLYFR CLICIWCH

Olion marwol

Fel gwin da (yn cymryd pwnc gwych), mae Donna Leon yn ennill tir dros amser. Nid yw'n fater ychwaith bob amser yn destun artaith o hen Brunneti da o achos i achos. O bryd i'w gilydd mae'n gyfleus cau'r ffolder clustdlysau a gorwedd yn yr haul i orffwys. Yn hwn mae Brunetti, ond…

Crynodeb: Nid oes gorffwys posib i blismon. Boed hynny mewn ffuglen neu mewn gwirionedd, gallwch chi bob amser ddysgu am achos newydd sy'n tarfu ar eich diwrnodau i ffwrdd. Yn achos Mortal Remains, mae Donna Leon yn ein gosod mewn ffuglen sy'n mynd y tu hwnt i realiti.

Trwy bresgripsiwn meddygol, mae'r Comisiynydd Brunetti yn tynnu'n ôl o bob achos sydd ar ddod ac yn ymddeol i le bucolig (ynys San Erasmo, yn Fenis) lle mae heddwch yn cael ei anadlu, gyda grwgnach pell y fferm wenyn y mae Davide Casati, gofalwr y teulu Brunetti adref, mae'n cynnal.

A dyma lle mae ffuglen yn dal i fyny â realiti (heb ragori arno byth, dim ond ei gyfateb, a all fod yn waeth byth). Mae disbyddu gwenyn yn y byd, gyda'i swyddogaeth beillio, yn nodi difrod difrifol i'r holl ddynoliaeth. Rhybuddiodd Einstein eisoes. Mae'r ffaith y gallai fod budd economaidd i ladd y pryfed hanfodol hyn yn ymddangos yn wrthnysig.

Dyna pam i mi mae Davide Casati yn drosiad wedi'i bersonoli. Mae ei farwolaeth yn dod yn wreiddyn i'r ecosystem. Mae cwmnïau rhyngwladol sydd â diddordeb mewn difodiant gwenyn yn cael eu trawsnewid yn y stori hon i'r cwmni gwenwynig yr amheuir ei fod wedi marw o dan y dŵr Davide Casati.

Mae'r syniad quixotic o'r person sy'n ymladd y cwmni rhyngwladol i ddatgelu achos y llofruddiaeth yn hynod ddiddorol. Ac mae hen dda Donna yn gwybod sut i osod y rhythm angenrheidiol.

Daw achos Davide yn achos y bobl yn erbyn y budd economaidd hwnnw sy'n ceisio ansefydlogi'r ecosystem. Mae Brunetti wedi'i lwytho â phwysau'r achos gwych hwn sy'n codi ymwybyddiaeth o agweddau real iawn. Darllen difyr ac ymroddedig. Tensiwn yn y plot a gobaith mewn diweddglo sy'n dod o hyd i gyfiawnder.

llyfr cliciwch

Profion ffug

Dyma enghraifft dda o'r hyn y soniais amdano o'r blaen, gallu'r awdur i gyflawni'r hud hwnnw o'r troell amhosibl sy'n darparu cydlyniad hynod ddiddorol i'r stori. Ac os yw'r darllenydd yn cymryd rhan yn y tro hyd yn oed yn well.

Crynodeb: Mae'r antur newydd hon gan y Comisiynydd Brunetti yn dechrau gyda llofruddiaeth greulon hen fenyw sy'n gas gan ei chymdogion. Mae amheuon yn hongian dros ei forwyn o Rwmania, a ddiflannodd brynhawn y drosedd.

Yn aflonyddu, mae'r fenyw ifanc yn marw yn ystod helfa'r heddlu, gan fynd â chryn dipyn o arian a dogfennaeth ffug gyda hi. Achos ar gau, ond heb ei ddatrys ...

Mae cymydog i'r dioddefwr yn ei gwneud hi'n glir na allai'r gweithiwr gyflawni'r llofruddiaeth, ond dim ond Brunetti fydd yn credu ei alibi. Bydd trafodaeth gyda Paola am y saith pechod marwol yn eich rhoi ar drywydd cymhelliad posib.

Mae biwrocratiaeth Fenisaidd, rhagfarn tuag at fewnfudwyr o'r Dwyrain a thuag at bobl gyfunrywiol, neu derfysgaeth AIDS yn rhai o'r themâu sy'n ymddangos mewn profion Ffug wrth i Brunetti ac, wrth gwrs, yr Elettra effeithlon a ffyddlon, symud ymlaen yn yr ymchwiliad.

llyfr cliciwch

Llyfrau diddorol eraill gan Donna Leon…

Merch ei freuddwydion

Gall marwolaeth person ifanc beri gofid. I rywun fel Brunetti nid yw bob amser yn arfer rhy ddrwg. Ond weithiau mae syllu gwag yn ailedrych arno yn ystod ei freuddwydion, gan impio cyfiawnder ac fel petai'n sibrwd wrtho wrth ddeffro realiti’r hyn a ddigwyddodd ...

Crynodeb: Mae Ariana, merch sipsiwn o ddim ond deg oed, yn ymddangos yn farw yn y sianel, gyda gwyliadwriaeth dyn a modrwy briodas yn ei meddiant. Yn gorwedd ar gerrig baner y pier, mae Ariana yn edrych fel tywysoges stori dylwyth teg, halo o wallt euraidd yn fframio ei hwyneb, wyneb bach y mae Brunetti yn dechrau ei weld yn ei freuddwydion.

I ymchwilio i'r achos, mae Brunetti yn ymdreiddio i'r gymuned sipsiwn, y Roma, yn iaith swyddogol heddlu'r Eidal, sy'n byw yn gwersylla ger y Dolo. Ond nid yw'r plant Roma a anfonir i ddwyn y tai Fenisaidd cyfoethog yn bodoli'n swyddogol, ac i ddatrys yr achos mae'n rhaid i Brunetti gael trafferth gyda rhagfarn sefydliadol, biwrocratiaeth anhyblyg a'i glefydau cydwybod ei hun.

Cliciwch y llyfr

Gadael sylw

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.