nofelau arswyd gorau

Mae terfysgaeth fel gofod llenyddol wedi'i nodi gyda'r band is-genre infumable hwnnw, hanner ffordd rhwng y gwych, y ffuglen wyddoniaeth a nofelau trosedd.

Ac ni fydd y mater yn amherthnasol. Oherwydd mewn sawl agwedd Hanes y bodau dynol yw hanes y bod dynol. O ymddangosiad y tân i gynnau nosweithiau tywyllaf yr ogofâu i'r niwloedd yn llechu mewn dinas wych, gan basio trwy rym yr unbeniaid mawr a driniodd yr ofn hwnnw fel cynhaliaeth modur i'n rheoli ...

Faint o agweddau hanfodol ar ein bod sydd eisoes yn cael eu hastudio mewn seicoleg a seiciatreg ynghylch ofn ... Ac eto mewn llenyddiaeth ystyrir bod terfysgaeth yn adloniant morbid yn unig, golwg annifyr ar y ddamwain honno a ddigwyddodd yng nghanol y stryd, wrth gerdded gyda rhyddhad am nad ydym wedi ein hysgwyd yn agos.

Beth bynnag, ni waeth pa mor fach y mae wedi'i labelu, mae terfysgaeth yn cael ei drin mewn ffuglen fel y prif actor mewn llawer o awduron, a gyda llai o amlygrwydd yn yr holl weddill. Oherwydd bod ofn yn gynhenid ​​yn ein cyflwr, dyna sy'n ein rhagweld ni i ddychryn. A ddim eisiau gwybod yw cymryd yn ganiataol mai'r blocâd yw'r unig ymateb posib.

Felly, heb ragor o wybodaeth, gadewch inni fynd yno gyda'r awduron hynny sy'n meithrin y genre arswyd i raddau mwy i'w darllenwyr eiconig. Ymhlith pob un ohonynt, bydd gweithiau da iawn yn dod allan i gael amser dychrynllyd.

Fesul ychydig, byddaf yn ychwanegu awduron newydd at y detholiad. Oherwydd bod y rhestr o llyfrau arswyd cyfredol gorau ddim yn stopio cynyddu ...

Stephen King, meistr meistri

Nid bod y cynhyrchiad llenyddol helaeth o Stephen King wedi'i gyfyngu i derfysgaeth. Mewn gwirionedd, ers y labelu cychwynnol hwnnw, mae wedi cael ei drechu ar lawer mwy o weithiau gwych, ffuglen wyddonol neu genres mwy poblogaidd, ond bob amser gyda gallu empathig tuag at ei gymeriadau sy'n anghymar ag unrhyw awdur byw arall.

Terfysgaeth Stephen King mae'n ymosod arnom o unrhyw ystlys.

Gall fod yn glown a droswyd ganddo yn batrwm o ofnau plentyndod, yn hanfodol, yn ymestyn o'r hynafiad i'n bod olaf.

Ond gall hefyd ein difetha â dwyster trydanol rampage seicolegol o ryw gymeriad a ildiwyd yn llwyr i'w wallgofrwydd fel yr achos eithaf, gan fygwth gweddill y cymeriadau a'n gafael yn yr amlinelliad realistig a sinistr hwnnw o'r hyn y gall y meddwl dynol ei wneud. .

Wrth gwrs, o'r gwych hefyd mae King yn plethu ei weoedd sy'n ein trapio mewn ffordd anymarferol, gan danseilio ein hewyllys i ddianc, gan ddangos i ni beth all ddod o fydoedd a dimensiynau eraill sy'n llechu yng nghysgod breuddwydion.

Gorau oll, yn yr arswyd hwn a wnaeth ei genre ei hun gan King, yw'r gallu hwnnw i drawsnewid popeth. Oherwydd y gall dechreuad nofel drydanol o ofn llwyr dynnu sylw at rywbeth hollol wahanol.

Merch ddiniwed yn yr ysgol uwchradd, a nododd ei chyd-ddisgyblion, ei cham-drin, ei dioddef aflonyddu ... Rhai hen ffrindiau plentyndod sy'n cwrdd rhwng jôcs a jôcs flynyddoedd yn ddiweddarach ... Teulu delfrydol i chwilio am gynhesrwydd cartref ymhlith bucolig lluniau.

Nid oes unrhyw beth byth yr hyn y mae'n ymddangos mewn nofel arswyd gan Stephen King. Ond dyna'n union yr ydym yn edrych amdano. Hefyd yn ychwanegu un o rinweddau diweddaraf a mwyaf rhyfeddol King. Nid oes unrhyw awdur arall sy'n cydbwyso'r erchyllterau budr ag ymdeimlad o ddynoliaeth wedi'i frwsio'n briodol mewn gwahanol olygfeydd, a thrwy hynny gyflawni'r dynwarediad llwyr hwnnw, yr empathi mwyaf arswydus.

Rhai nofelau arswyd gan Stephen King:

Egar Allan Poe, enaid poenydio

Symbol par rhagoriaeth terfysgaeth. Arwyddlun o'r ofn hwnnw sy'n cychwyn o'r tu mewn, o aflonyddwch mewnol a gynhyrfodd ei ddyfroedd tywyll i ddod i'r amlwg bob math o angenfilod bob dydd yn ei ryddiaith, ac o elfennau ffansïol a garw yn ei benillion.

Roedd Poe yn dywyll fel ffidil miniog, di-dôn sy'n dechrau swnio'n barhaus, fel obsesiwn, yng nghanol y nos. Ac mae'r adleisiau'n parhau hyd heddiw, yn dal yn gadarn, gyda'r gleidio o dannau tynn sy'n gwrychu'r croen.

Mewn rhai awduron dydych chi byth yn gwybod ble mae realiti yn gorffen a chwedl yn dechrau. Edgar Allan Poe yw'r awdur melltigedig quintessential. Melltigedig nid yn ystyr snobyddlyd y term ar hyn o bryd ond yn hytrach mewn ystyr ddwfn o rheolodd ei enaid gan uffernoedd trwy alcohol ac wallgofrwydd. Ond ... beth fyddai llenyddiaeth heb ei dylanwad? Mae Uffern yn ofod creadigol hynod ddiddorol y byddai Poe a llawer o awduron eraill yn aml yn disgyn iddo am ysbrydoliaeth, gan adael rhwygiadau o groen a darnau o'u henaid gyda phob chwilota newydd.

Ac mae'r canlyniadau yno ... cerddi, straeon, straeon. Oeri teimladau rhwng rhithdybiau a theimladau o fyd treisgar, ymosodol, yn llechu i bob calon sensitif. Y tywyllwch gyda addurn y breuddwydiol a'r gwallgof, telynegiaeth ffidil a lleisiau y tu allan i diwn o'r tu hwnt i'r bedd sy'n deffro adleisiau obsesiynol. Marwolaeth wedi'i guddio fel pennill neu ryddiaith, gan ddawnsio ei charnifal yn nychymyg y darllenydd craff.

Rhai llyfrau arswyd gan Edgar Allan Poe

Clive Barker a'r braw gwrthun

Yn etifedd y Poe hwnnw â nerfau wedi eu gafael gan weledigaethau annifyr a iasol o fodau amhosibl, mae Clive Barker yn deffro ei fodau sbectrol penodol fel nad ydym byth yn anghofio bod y bwystfilod mawr hynny sy'n byw yn y cysgodion, fel y bogeyman neu'r un sy'n chwarae ym mhob man o y byd, mae ganddo wyneb hefyd, bron bob amser wedi'i nodi gan y dirprwyon mwyaf arswydus.

Roedd yn rhaid i rywun fod â gofal am gadw'r Etifeddiaeth Edgar Allan Poe. Roedd yn rhaid i rai awdur (y tu hwnt i Barker hefyd gysegru ei hun i sinema, gemau fideo neu gomics) barhau i feddwl yn gyntaf am stori fel stori neu nofel syml i ddychryn darllenwyr â hi. Ac mae hynny, heb amheuaeth, yn Clive Barker sy'n mynd ymhellach gan ychwanegu cydrannau rhywiol a chyffyrddiad o gore yn fwy unol â'n hoes ni.

O'i Hellraiser adnabyddus, mae Barker hefyd yn ymosod ar y gwych, gan golli'r gorwel hwnnw o'r braw agosaf (yr ochr arall i'n waliau efallai). Ond mae ei awydd canmoladwy bob amser i wneud y genre arswyd yn fydysawd helaeth, toreithiog, yn barod i gychwyn ar unrhyw un ar daith trwy'r erchyllterau mwyaf annisgwyl, yn haeddu cael ei ddyfynnu am ogoniant y genre.

Rhai llyfrau arswyd gan Clive Barker

Mariana Enriquez a'r ochr wyllt

Yr enghraifft orau bod arswyd yn fwy na subgenre yn unig. Oherwydd yn seiliedig ar ddychrynfeydd, erchyllterau neu ofnau syml sy'n torri i mewn i fywyd, cynnal pob bodolaeth, mae Mariana yn cyfansoddi'r brithwaith dirfodol dwysaf. Awdur sy'n cerdded trwy'r ochr wyllt honno o'n hofnau mwyaf cudd, efallai'r rhai y mae'r isymwybod yn ceisio eu gwynnu'n ysgafn mewn breuddwydion.

Mae gan lenyddiaeth Mariana ddwyster parhaus oherwydd yn 19 oed ysgrifennodd ei nofel gyntaf "Bajar es lo gwaethaf", stori a oedd yn nodi cenhedlaeth gyfan yn yr Ariannin.

Ers hynny, mae Mariana wedi cael ei chario i ffwrdd gan senarios dychrynllyd, gan ffantasïau iasol, fel a Edgar Allan Poe trosglwyddwyd i'r dyddiau ansicr hyn, ar adegau yn fwy sinistr na'i ddyddiau ef.

Ac o'r senarios hynny, mae Mariana yn gwybod sut i gyfuno'r diriaethiaeth syndod, angheuol a gwrthryfelgar honno, sy'n benderfynol o ddinistrio unrhyw lygedyn o obaith. Dim ond fel hyn y gall ei gymeriadau ddisgleirio ar brydiau, mewn fflachiadau o ddynoliaeth lucidity chwerw chwerw.

Terfysgaeth ein dyddiau sydd fel petai wedi goresgyn unrhyw gam o hen symbolau, cymeriadau cylchol a dychryn i dynnu sylw at rywbeth dyfnach a labyrinthine, ofn sy'n contractio'r stumog fel petai dwrn mewnol yn ei glymu.

Richard Matheson, arddangosfa o erchyllterau

Un o'r erchyllterau gwaethaf y gall dyn ei ddioddef yw'r teimlad o fyd distaw lle nad oes unrhyw un ar ôl. Mae'r apocalypse ei hun y mae'r Beibl yn cau ag ef yn tynnu sylw at y tywyllwch hwnnw o'n byd yn llawn symbolau lle mae dyn yn symud fel ecce homo cyn dim byd.

Mae'r ffilm "2001, a space odyssey" hefyd yn mynd i'r afael yn ei golygfeydd olaf yr ymdeimlad dychrynllyd o unigrwydd mewn tiwn â henaint. Nid oes neb yn cael ei adael rhwng y pedair wal wen niwclear hynny sydd wedi'u hatal yn y bydysawd neu mewn dim, sy'n cyfateb i'r un peth mewn syniad cynyddol o wallgofrwydd.

Ond wrth fynd yn ôl i Matheson, heb os ysgrifennodd un o'r straeon ôl-apocalyptaidd gorau lle roedd ofn yn rheoli popeth. Dim i'w wneud â bydoedd wedi'u hailgyflwyno o'r dechrau i dargedu themâu gwych.

Yn "Rwy'n chwedl" mae'r bod dynol ar ei ben ei hun mewn dinas fel Efrog Newydd (mae gen i fy hun lun ar y porth lle cafodd Will Smith ei gloi'n dynn), mae gan bopeth sy'n digwydd y teimlad hwnnw o ddiwedd llwyr. Os yw'r bodau dynol olaf yn diflannu o'r Ddaear, nid oes unrhyw beth ar ôl.

Carlos Sisí, trigolion y cysgodion

Yn ei fersiwn Sbaeneg, mae terfysgaeth yn dod o hyd i un o'i chynghreiriaid cryfaf yn Sisi. Mae'r awdur hwn o Madrid yn casglu sagas a chyfres o zombies a fampirod fel pe baent i lenwi uffern gyfan.

Nofelau dwys a magnetig, wedi'u llwytho â'r arswyd hwnnw rhwng bywyd a marwolaeth, ar feddau a rhwng bodau bygythiol yn dyheu am waed neu ymennydd, beth bynnag sydd ei angen ...

4 sylw ar “Y nofelau arswyd gorau”

Gadael sylw

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

gwall: Dim copïo