4 llyfr fampir gorau

Gellir ystyried hynny Stoker Bram yw tad y genre fampir. Ond y gwir yw bod ei drawsnewidiad o'r Count Dracula sydd eisoes yn bodoli fel tarddiad ei gampwaith yn ystumio'r awduriaeth honno. Yn y diwedd gellir meddwl hynny ei eiddo ef ei hun ydoedd Dracula a ddefnyddiodd Stoker yn anuniongyrchol i ledaenu ei chwedl gyda'r pwynt delfrydoli a thrawsnewid graddol hwnnw y mae pob chwedl yn ei ymgorffori yn y dychymyg ar y cyd.

Ac wrth gwrs, ar ôl i Stoker (a oedd yn ei dro hefyd gael ei gario i ffwrdd gan chwedlau am fodau marw drwg) fe gyrhaeddon nhw llawer o awduron eraill a dynnodd o repertoire y dannedd hir i lenwi tudalennau a thudalennau ac yna tapiau seliwlos. Felly, cododd llenyddiaeth a sinema effaith cymeriad y mae ei ddarlleniad Freudian hyd yn oed heddiw yn ei gael yn ein breuddwydion. (Byddwch yn ofalus gyda'r gwddf hwnnw eich bod chi eisiau cnoi ...)

Rhaid cydnabod bod ymhlith camweddau Vlad Tepes (y cyfrif uchod) a daeth gorchudd niwlog dychymyg gorlifol yr awdur Stoker i ben gan amlinellu cymeriad magnetig. Pwynt rhwng rhamantus, tywyll a hyd yn oed Gothig oherwydd gwreiddiau Ewrop ddwfn, pa mor ysblennydd yw'r gwaed y mae Dracula yn ei daflu mor ddwys yn ei gosbau, chwedlau dwys y lleoedd hynny am fodau dan oed a ddychwelodd yn y nos ...

Mae popeth yn cynllwynio i ganolbwyntio'r syniad o fampirod gwaedlyd anghysbell ar ddelwedd Dracula wedi'i orchuddio a'i balas. Ac felly trosglwyddodd un o gymeriadau mwyaf tywyll ac ofnus ein gwareiddiad i oesolrwydd fel dim arall. Mae gan y troedleoedd posterior bopeth, darlleniad erotig o waed, yr hedonistaidd, yr anfarwoldeb, y nibbles a nodwyd eisoes, y gwaed carlam sy'n llifo allan ...

Y 3 llyfr fampir a argymhellir orau

Dracula gan Bram Stoker

Yn anochel. O'r gwaith hwn yn llifo unrhyw un o'r dehongliadau neu'r sbardunau diweddarach o fampiriaeth lenyddol. O'r argraffiadau a gasglodd Stoker ei hun o Count Dracula a'i barthau, roedd yn gyfrifol am adeiladu fframwaith cymhleth ynghylch anfarwoldeb, baich bodau marw-ddrwg, eu nodweddion a'u gwendidau, eu rhan ddychrynllyd ond hefyd yn gyfrifol am fagnetedd anniddig. .. Pob rhan o'r addasiad cyntaf hwn o gymeriad go iawn a chwedlau o'i amgylch.

Rhaid i Jonathan Harker, cyfreithiwr ifanc o Loegr o Lundain, gau bargen gyda’r dirgel Count Dracula. Mae'n teithio i gastell y Cyfrif ym Mynyddoedd Carpathia yn Transylvania, i ddod yn westai a charcharor dyn nad yw byth yn cael ei adlewyrchu mewn drychau, a byth yn bwyta yn ei bresenoldeb.

O hyn ymlaen, bydd hyd yn oed carwriaeth Harker â Mina Murray ifanc yn dioddef. Y nofel Gothig quintessential, sydd wedi parhau i fod yn gyfeiriad na ellir ei newid am fwy na chan mlynedd. Mae ei natur ymarferol epistolaidd yn rhoi’r pwynt hwnnw o realaeth lwyr y naratif a adroddir yn y person cyntaf. Efallai mai'r dresin olaf i'r darllenwyr cyntaf, a hyd yn oed unrhyw ddarllenydd heddiw, groesi'r trothwy dryswch hwnnw rhwng yr hyn sy'n wir a'r hyn a ddychmygir ...

Dracula

Dirgelwch Lot Salem

Stephen King Nid oedd unrhyw ddirmyg at y nofel hon am fampirod a ddychrynodd genhedlaeth gyfan o blant, gan gynnwys fi fy hun. Mae'n anodd anghofio delwedd y plentyn gwelw hwnnw yn crafu gwydr ystafell ei frawd, fel petai'n levitating o'r tu allan yng nghanol y nos. Yn yr un modd ag y gallaf hyd yn oed heddiw ennyn oerfel darllen unrhyw olygfa arall. Gwaith dychrynllyd o feddiant llenyddol a Stephen King yn ddiweddarach y byddai'n estyn ei feistrolaeth i lawer o feysydd naratif eraill.

Mae Salem's Lot yn dref dawel lle nad oes unrhyw beth byth yn digwydd. Neu efallai mai dim ond ymddangosiadau yw'r rhain, oherwydd y gwir yw bod amryw o ddigwyddiadau dirgel yn digwydd, hyd yn oed yn ymlacio ... Ugain mlynedd yn ôl, am bet plentynnaidd, aeth Ben Mears i mewn i dŷ Marsten. Ac mae'r hyn a welodd wedyn yn dal i redeg trwy ei hunllefau. Nawr, fel ysgrifennwr ag anrhydedd amser, mae'n dychwelyd i Lot Salem i ddiarddel ei ysbrydion.

Mae Salem's Lot yn dref gysglyd, dawel lle nad oes dim yn digwydd byth ... ac eithrio trasiedi hynafol cartref Marsten. A'r ci marw yn hongian o ffens y fynwent. A'r dyn dirgel a gymerodd breswylfa yn nhŷ Marsten. A'r plant sy'n diflannu, yr anifeiliaid a waedodd i farwolaeth ... A phresenoldeb brawychus Maentpwy bynnag ydyn nhw Maent.

Dirgelwch Lot Salem

Dracula, y tarddiad

Ddim yn bell yn ôl JD Barker, ildiodd awdur ifanc sy'n ennill cryn le mewn llenyddiaeth arswyd a hyd yn oed yn y genre noir, yn ddi-ofn i'r comisiwn o wneud y prequel i Dracula. Rhaid i bopeth heddiw gael ei ragflaenydd. Efallai ei fod yn fater o edrych am y wasgfa fasnachol i'r gostyngiad olaf. Nid wyf yn hollol yn ei erbyn ond mae'n wir bod amheuon cariadon y cymeriad neu'r gyfres o dro yn cael eu codi ...

Mae gan bob prequel y risg gynhenid ​​honno o feirniadaeth hawdd, ddidostur. Gan ailedrych ar glasur a beiddgar i gynnig hanfodion y mae pob angerddol am saga neu gymeriad eisoes wedi bod â gofal am adeiladu yn ei feddwl, mae ganddo'r rhybudd tir llithrig hwnnw.

Ond y tro hwn gellid osgoi'r agwedd hon. Mewn gwirionedd, rhoddodd adferiad anodiadau’r awdur y gwirdeb annirnadwy hwnnw o darddiad, y ffynhonnell (hyd yn oed yn fwy felly, gyda’r etifedd Dacre Stoker yn cymryd rhan yn y plot).

Oherwydd bod gan Bram Stoker ei chwedl ei hun a'i ysgrifau sydd, o dan ymbarél cyffyrddiad hiraethus a sinistr y bedwaredd ganrif ar bymtheg o'i fodolaeth, yn mynd i'r afael â pherthynas dywyll bosibl gyda'i nani Ellen Crone a fampirization awgrymog o'r bachgen a oedd ac a allai ei wella o ryw fath o anemia a arweiniodd yn anochel at farwolaeth.

Ac yn y gymysgedd honno rhwng realiti a ffuglen sydd bob amser yn dallu cariadon y genre hwn a'r rhai sy'n angerddol am unrhyw gymeriad hanesyddol, Barker oedd â gofal am osod stori'r dyddiau pan wiriodd Bram Stoker yn ei gnawd ei hun bŵer bywyd ar ôl marwolaeth .

Dracula Y tarddiad

Cyfweliad gyda'r fampir

Cyhoeddwyd yn y 70au, ac mae wedi bod yn un o'r gweithiau mwyaf gwerthfawr a chythruddwyd bob amser ar y pwnc hwn. Gyda chynodiadau rhywiol diymwad, hyd yn oed rhai cyfunrywiol, ailddatganodd y cysylltiad hwnnw rhwng y byd fampir a breuddwydion erotig sydd bob amser yn gysylltiedig â'r syniad o waed, brathiadau ...

Yn y nofel hon, mae Anne Rice yn adrodd trosiad dyn ifanc o New Orleans yn breswylydd tragwyddol y nos. Mae'r prif gymeriad, sy'n cael ei gario i ffwrdd gan y teimlad o euogrwydd a achoswyd gan farwolaeth ei frawd iau, yn dyheu am drawsnewid ei hun yn fod melltigedig.

Fodd bynnag, o ddechrau ei fywyd goruwchnaturiol, mae'n teimlo bod y teimladau mwyaf dynol yn ei oresgyn, fel y cariad sy'n ei glymu ag un o'i ddioddefwyr, angerdd nad yw wedi'i eithrio, o ddibyniaeth rywiol a seicolegol.

Gyda Cyfweliad gyda'r Fampir, cychwynnodd Rice ei chyfres Vampire Chronicles a chafodd lwyddiant mawr ar ôl ei haddasiad ffilm llwyddiannus. Sut allwn ni anghofio'r golygfeydd hynny lle ymbiliodd Antonio Banderas a Tom Cruise mewn chwant â'r ystumiau di-flewyn-ar-dafod hynny o'r un y gwyddys eu bod yn cael eu crud gan anfarwoldeb ...

Cyfweliad gyda'r fampir

Yna mae yna lawer o lyfrau eraill. A hyd yn oed ochr ieuenctid o lwyddiant aruthrol a dyblygu ad cyfog gan Stephenie Meyer a'i saga cyfnos. Ond mae hynny'n rhywbeth arall ac yn sicr, gan ei fod yn awgrymog i ddarllenwyr ifanc, mae'n tynnu ychydig oddi ar chwedl Dracula a chwedl y fampirod ...

1 sylw ar “4 llyfr fampir gorau”

Gadael sylw

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

gwall: Dim copïo